Restrukturyzacja ma na celu zapobiec upadłości w sytuacji, gdy jej ogłoszenie byłoby już konieczne albo gdy pojawi się realna groźba zaistnienia stanu niewypłacalności.

Postępowanie restrukturyzacyjne przejawia wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest zyskanie koniecznego czasu na uporządkowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego powoduje wstrzymanie postępowań egzekucyjnych oraz sądowych, co uniemożliwia niekontrolowaną ingerencję w majątek firmy przez wierzycieli.

Istotną cechą postępowań restrukturyzacyjnych jest także ich dopasowanie do potrzeb danego przypadku. W polskim systemie prawnym funkcjonują cztery różne modele restrukturyzacji:

Każde z nich przejawia odmienne cechy i wiąże się z indywidualną sytuacją podmiotu podlegającego temu procesowi. Wybór odpowiedniego trybu jest podyktowany względami biznesowymi, ale nade wszystko prawnymi.

Gdzie będzie toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne?

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego składa się do sądu rejonowego – sądu gospodarczego właściwego ze względu na główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.

Przez główny ośrodek należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przeważającej większości sytuacji jest to po prostu siedziba przedsiębiorcy.