Postępowanie układowe

Postępowanie restrukturyzacyjne w trybie układu ma za zadanie umożliwić przedsiębiorcy zawarcie porozumienia z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Warunki

Postępowanie układowe może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w tym trybie jest nieprzekraczanie przez sumę wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem 15% ogólnej wartość wierzytelności.

Sąd odmawia otwarcia postępowania, jeśli jego skutkiem byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Sąd odmówi także otwarcia postępowania układowego, jeśli dłużnik nie uprawdopodobni, że ma zapewnione środki na jego przeprowadzenie.

Zarys przebiegu postępowania

Postanowienia o otwarciu postępowania

Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym. Sąd może jednak uznać , że istnieje konieczność przeprowadzenia rozprawy. Z ustawy wynika, że postanowienie takie powinno być wydane w terminie dwóch tygodni od złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku wyznaczenia rozprawy – w terminie sześciu tygodni.

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania.

Powołanie nadzorcy sądowego

Po uwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie postępowania układowego, sąd powołuje nadzorcę sądowego, czyli osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Do zadań nadzorcy sądowego należy w szczególności:

1) zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;

3) ocena propozycji układowych, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu;

W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy ustala skład masy układowej, czyli majątku dłużnika podlegającego restrukturyzacji w formie tzw. spisu inwentarza. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania mienia wchodzącego do masy układowej.

Zgromadzenie wierzycieli. Głosowanie nad układem.

Po sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego i przeprowadzeniu innych niezbędnych czynności przez nadzorcę układu, zwoływane jest przed sądem zgromadzenie wierzycieli. Na zgromadzeniu wierzycieli wierzyciele decydują o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji układowych.

Zawarcie układu na zgromadzeniu jest możliwe, jeśli uczestniczy w nim co najmniej jedna piąta uprawnionych wierzycieli.

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Zatwierdzenie układu przez sąd

Jeśli układ został przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli, jest on następnie zatwierdzany przez sąd na rozprawie.

Sąd odmówi zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Sąd może także odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.

Skutki zawarcia układu

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa.

Odpowiednie zmiany są na podstawie układu wpisywane w księgach wieczystych i rejestrach.

Nadzorca sądowy obejmuje funkcję nadzory wykonania układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.