Tarcza Antykryzysowa przewiduje rozwiązania pozwalające zoptymalizować skutki kryzysu w przedsiębiorstwie. Polegając one w szczególności na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników lub uzyskaniu subwencji i pożyczek

I. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Oznacza to, że z wnioskiem mogą wystąpić wszystkie podmioty zatrudniające w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat średniorocznie poniżej 250 pracowników oraz osiągające roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub których sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Oznacza to, że z wnioskiem mogą wystąpić wszystkie podmioty zatrudniające w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat średniorocznie poniżej 250 pracowników oraz osiągające roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub których sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Dofinansowanie przysługuje na pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest określony spadek obrotów przedsiębiorstwa związany z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Spadkiem obrotów jest zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek powinien nastąpić w ciągu 2 dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy w 2020 roku, w  stosunku do dwóch analogicznych miesięcy w poprzednim roku.

Spadek ten powinien wynosić co najmniej 30%. Jeśli spadek wynosi ponad 50% albo ponad 80%, poziom dofinansowania zwiększa się.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów.

Gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%, dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej sumy połowy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (wraz z ZUS-em). Nie może ono być jednak większe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50%, dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej sumy 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (wraz z ZUS-em). Nie może ono być jednak większe niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%, dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej sumy 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (wraz z ZUS-em). Nie może ono być jednak większe niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

W praktyce będzie oznaczało to, że dofinansowania będą przyznawane w odpowiedniej część minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów.

Gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%, dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej sumy połowy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (wraz z ZUS-em). Nie może ono być jednak większe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50%, dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej sumy 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (wraz z ZUS-em). Nie może ono być jednak większe niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%, dofinansowanie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej sumy 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (wraz z ZUS-em). Nie może ono być jednak większe niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

W praktyce będzie oznaczało to, że dofinansowania będą przyznawane w odpowiedniej część minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

We wniosku należy zawrzeć szereg oświadczeń dotyczących sytuacji przedsiębiorcy.

II. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy Rozwiązania

Tarcza Antykryzysowa wprowadzona przez rząd daje możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ponadto, istnieje możliwość wprowadzenia w stosunku do pracowników okresu przestoju ekonomicznego lub zmniejszenia wymiaru czasu ich pracy.

Pierwsze rozwiązanie pozwala na sfinansowanie części kosztów przedsiębiorcy, a drugie na ich znaczące ograniczenie.

Co ważne, pracownikami są nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Są nimi również osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Aby skorzystać z tych uprawnień, w przedsiębiorstwie musi nastąpić określony spadek obrotów związany z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Spadek ten powinien wynosić co najmniej 15% w ciągu 2 dowolnych miesięcy w 2020 roku, w  stosunku do dwóch analogicznych miesięcy w poprzednim roku.

Ewentualnie, spadek ten powinien wynosić co najmniej 25% pomiędzy dowolnym miesiącem w roku 2020 r., w porównaniu do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

Przedsiębiorca nie może przy tym spełniać kryteriów ogłoszenia upadłości. Każdorazowo wymaga to analizy regulowania bieżących zobowiązań oraz stanu majątkowego firmy.

Nie można również zalegać z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Istnienie zaległości jest oceniane na koniec III kwartału 2019 r.

Wynagrodzenie pracownika podlegające dofinansowaniu w poprzednim miesiącu nie może przewyższać kwoty 14.794,77 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie oraz ograniczyć koszty wynagrodzeń, należy najpierw zdecydować, czy dla określonych grup pracowników warto jedynie ograniczyć wymiar czasu pracy, czy też w ogóle nie będą oni wykonywać pracy.

Przedsiębiorca może wdrożyć dwa rozwiązania.

Pierwszym jest wprowadzenie okresu przestoju. W takiej sytuacji określeni pracownicy nie będą wykonywali pracy. Sprawia to, że możliwe jest ograniczenie ich wynagrodzenia nawet o 50%. Wynagrodzenie nie może być jednak mniejsze od płacy minimalnej (2.600,00 zł brutto).

Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie ograniczenia wymiaru czasu pracy. Ograniczenie nie może przekraczać 20% dotychczasowego wymiaru, a etat nie może zostać zmniejszony poniżej połowy.

Wprowadzenie tych rozwiązań powinno odbyć się po konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

Jeśli przedsiębiorca wprowadza okres przestoju, może otrzymać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwotę do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli do 1.300,00 zł brutto) w ramach dofinansowania wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi.

Jeśli przedsiębiorca wprowadza ograniczony wymiar czasu pracy, to może uzyskać dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik po obniżeniu wymiaru jego czasu pracy. Dofinansowanie nie może być jednak wyższe od kwoty 2.079,43 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy.

Wnioski rozpatruje się według kolejności wpływów aż do wyczerpania środków.

Po kontroli formalnej wniosku oraz uzyskaniu przez organ informacji o przysługujących limitach wypłat, w terminie 7 dni przedsiębiorca zawiera z marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń.

W celu wykonania umowy należy przedłożyć miesięczny harmonogram wypłat świadczeń oraz wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z Funduszu.

Świadczenia przysługują przez okres trzech miesięcy od podpisania umowy.

III. Pożyczka

Pokrywanie kosztów bieżącej działalności w okresie ograniczonych przychodów stanowi duże obciążenie finansowe.

Co należy zrobić, aby uzyskać wsparcie ekonomiczne?

Tarcza Antykryzysowa wprowadzona przez rząd daje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby uzyskać pożyczkę należy posiadać status mikroprzedsiębiorcy, tzn. zatrudniać mniej niż 10 pracowników oraz osiągać roczny dochód nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Wliczają się tu także osoby samozatrudnione.

Pożyczka przysługuje do kwoty 5.000,00 zł. Podlega ona oprocentowaniu wynoszącemu w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, co oznacza, że wysokość oprocentowania jest symboliczna.

Co bardzo istotne, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem,
że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą.

Pożyczka jest udzielana na okres do 12 miesięcy.

Przez pierwsze trzy miesiące od jej udzielenia obowiązuje karencja, tzn. nie istnieje obowiązek spłaty.

Aby uzyskać pożyczkę, należy złożyć stosowny wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

IV. Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców, które ucierpiały na skutek pandemii choroby COVID-19. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju. Zakłada on trzy rodzaje wsparcia finansowego w zależności od charakteru odbiorcy wsparcia:

Tarcza Finansowa dla mikrofirm, o łącznej wartości 25 mld zł,

Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 50 mld zł,

Tarcza Finansowa dla dużych firm, o łącznej wartości 25 mld zł.

Celami Tarczy Finansowej PFR są:

 1. udostępnienie przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19; przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemii COVID-19;
 2. przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19; stabilizacja finansowa przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli; zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Program stanowi realizację Tarczy Antykryzysowej, mającej na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom epidemii COVID-19.

Tarcza Finansowa PFR obejmuje trzy segmenty firm:

Pomoc dla Mikrofirm

Pomoc ta skierowana jest do przedsiębiorcy, który:

 • zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników,
 • jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln euro,
 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne,
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne,

Subwencja otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie w zakresie dozwolonych przez program celów. Program uniemożliwia rozporządzanie uzyskaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

 

Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z/lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami,
 • spłatę zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu przejęcia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa zawarta z PFR.

Maksymalna kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji dla jednej mikrofirmy wynosi 324 tys. zł.

Otrzymana przez przedsiębiorcę kwota subwencji może być umorzona maksymalnie do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej przyznania,  na następujących zasadach:

– 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy od dnia  przyznania subwencji;

– 50% subwencji wartości subwencji  pod warunkiem  utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

25% wartości udzielonej subwencji bezwarunkowo nie podlega umorzeniu. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Pomoc dla Małych i Średnich Firm

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorcy, który:

 • zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela,
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, nie jest mikrofirmą,
 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne,
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne,

Subwencja otrzymana przez przedsiębiorcę będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie w zakresie dozwolonych przez program celów. Program uniemożliwia rozporządzanie uzyskaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na:

– pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z/lub niezbędnych dla prowadzonej działalności,  w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami,

– spłatę zaciągniętych kredytów, z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu przejęcia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta określać będzie umowa zawarta przez PFR z Beneficjentem.

Maksymalna kwota subwencji w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona w procencie przychodów ze sprzedaży zależy również od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji wynosi 3,5 mln zł.

Pomoc dla Dużych Firm

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorcy, który:

 • zatrudnia co najmniej 250 pracowników,
 • wykazuje obrót przekraczający 50 mln euro lub sumę bilansową przekraczającą 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym,

 

oraz dla małego i średniego przedsiębiorstwa, niebędącego mikrofirmą, które:

 • zatrudnia do 249 pracowników
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym

nie jest beneficjentem programu Tarcza Finansowa dla MŚP w sytuacji, kiedy:

 • luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł;
 • finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

 

Spełniającego następujące warunki:

 • odnotowuje spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • utraciło zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów ze względu na COVID-19,
 • nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie miało dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
 • jest uczestnikiem Programów Sektorowych,
 • prowadziło działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość),
 • nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego ani restrukturyzacyjnego.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dostępne dla dużych firm może mieć formę:

 • finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł;
 • finansowania preferencyjnego w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot;
 • finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta Programu określać będzie umowa.

V. Gwarancje z Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z resortami rozwoju i finansów oraz sektorem bankowym przygotował nowe warunki udzielania gwarancji przedsiębiorcom ubiegającym się o finansowanie w bankach.

Mają one pomóc zachować płynność finansową przedsiębiorców z sektora MŚP, spełniającym kryteria określone w programie de minimis, niezależnie od branży. Zmiany polegają na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł). BGK zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie za pierwszy rok, która wcześniej wynosiła 0,5 proc., a okres zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego wydłużył z 27 do 39 miesięcy.

Gwarancje de minimis to program wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP, który ułatwia im dostęp do finansowania. Program jest realizowany z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. BGK gwarantuje mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dla firm, które nie mają długiej historii kredytowej albo wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, gwarancje BGK mogą stanowić jedyną drogę do jego uzyskania. Dodatkowo, objęcie nimi kredytu pozwala firmie uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania np: dłuższy okres finansowania, niższą marżę lub prowizję.

Możliwe korzyści wynikające z gwarancji de minimis

– przedsiębiorca może starać się o kredyt, nawet jeśli ma krótką historię kredytową albo nie ma wystarczającego majątku na jego zabezpieczenie;

– brak konieczności zastawiania majątku przedsiębiorcy, w przypadku zabezpieczenia gwarancją de minimis;

 – brak konieczności ponoszenia kosztów ustanowienia zabezpieczenia

– BGK nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji

– bank kredytujący może obniżyć marżę lub prowizję za kredyt w trakcie korzystania z kredytu z gwarancją de minimis;

– brak dodatkowych obowiązków sprawozdawczych;