Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

REGULAMIN DAP KANCELARII PRAWNEJ

W skład Regulaminu DAP Kancelarii Prawnej wchodzą:

1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KONSULTACJI PRAWNYCH ONLINE

2. REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. REGULAMIN PLIKÓW COOKIES

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KONSULTACJI PRAWNYCH ONLINE

§1.

 1. Na stronie dap-kancelaria.pl (dalej zwanej „Stroną Internetową”) udostępnia się funkcjonalność polegającą na zorganizowaniu konsultacji prawnej w formie zdalnej, stanowiącej wideokonferencję, tj. rozmowę osoby zainteresowanej uzyskaniem doradztwa prawnego (dalej zwanej „Klientem”) z wykwalifikowanym prawnikiem będącym radcą prawnym lub aplikantem radcowskim, przy użyciu urządzeń przekazujących obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym lub w braku możliwości technicznych przy użyciu urządzeń przenoszących tylko dźwięk (dalej zwaną „Konsultacją Online”);
 2. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie Internetowej w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści;
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację funkcjonalności opisanej w pkt 1 powyżej jest Dawid Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAP Kancelaria Prawna Dawid Pietrzak” z siedzibą w Warszawie przy ul. Francuskiej 9a lok. 1, 03-906 Warszawa, NIP 1132515055, REGON 147181571 (dalej zwany „Kancelarią”). Kancelaria odpowiada za zapewnienie Konsultacji Online przez radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego, którego tożsamość została ujawniona na stronie internetowej dap-kancelaria.pl. Stroną umowy z Klientem jest Kancelaria.
 4. Akceptując Regulamin Klient uwzględnia okoliczność, że usługi Konsultacji Online świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Skorzystanie z Konsultacji Online wymaga użycia przez Klienta odpowiedniej, wybranej aplikacji na urządzeniu należącym do Klienta. Do obsługiwanych aplikacji należą w szczególności Google Hangouts, Skype lub Facebook Messenger. W przypadku braku możliwości połączenia się za pomocą Google Hangouts, Skype lub Facebook Messenger usługa jest realizowana przy wykorzystaniu połączenia telefonicznego.

§2.

Specjalizacja

 1. Zakresem Konsultacji Online mogą być objęte następujące dziedziny prawa lub zespoły tematyczne (dalej zwane „Specjalizacją”):

1.1. Prawo gospodarcze,

1.2 Prawo handlowe,

1.3 Prawo cywilne,

1.4 Prawo rodzinne,

1.5 Prawo spadkowe,

1.6 Prawo dotyczące nieruchomości ( w tym prawo rzeczowe),

1.7 Problematyka umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych, w tym do franka szwajcarskiego (tzw. sprawy Frankowiczów);

Wypełnienie formularza

 1. Klient celem uzyskania Konsultacji Online wypełnia na Stronie Internetowej formularz konsultacji z danymi osobowymi, tematem Konsultacji Online oraz wybiera radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego, który ma udzielić Klientowi Konsultacji Online. W ramach formularza Klient wskazuje także preferowaną datę oraz godzinę Konsultacji Online. Klient oświadcza również, czy za Konsultację Online chce otrzymać fakturę. W załączeniu do formularza Klient może także dołączyć dokumenty wiążące się z przedmiotem Konsultacji Online.

Faktura za usługę

 1. Dane potrzebne do wystawienia faktury klient powinien napisać w okienku formularza konsultacji „Temat rozmowy”, lub przesłać w formie załącznika do formularza, lub niezwłocznie przesłać w formie maila na adres dap@dap-kancelaria.pl. W przypadku niedostarczenia przez Klienta danych do faktury najpóźniej w dniu dokonania płatności Kancelaria wystawi rachunek fiskalny za wykonaną usługę. Po wystawieniu rachunku fiskalnego nie ma możliwości zażądania faktury.

 

Konsultacja w trybie pilnym

 1. W ramach formularza Klient może oświadczyć, że jest zainteresowany udzieleniem Konsultacji Online w trybie pilnym. Zaznaczenie trybu pilnego na formularzu Konsultacji online powoduje, że wybrany prawnik w najszybszym możliwym terminie skontaktuje się z Klientem w celu przeprowadzenia Konsultacji online. Prawnicy dołożą wszelkich starań w celu rozpoczęcia Spotkania online już po chwili od dokonania płatności przez Klienta. Jednakże z uwagi na inne obowiązki, spotkania, lub terminy sądowe, Konsultacja online może odbyć się w późniejszym terminie uzgodnionym z Klientem.

Płatność i potwierdzenie terminu

 1. Po wypełnieniu formularza oraz wybraniu radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego, który ma udzielić Klientowi Konsultacji Online, Klient dokonuje płatności za Konsultację Online. Konsultacja Online jest opłacana z góry przez Klienta za pomocą przelewu bankowego w systemie Przelewy24.
 2. Po prawidłowej weryfikacji dokonania płatności za Konsultację Online, Kancelaria potwierdza zaproponowany przez Klienta termin Konsultacji Online albo – w przypadku braku możliwości zrealizowania Konsultacji Online w zaproponowanym przez Klienta terminie – kontaktuje się z Klientem w celu umówienia innego terminu, który jest najbardziej zbliżony do terminu zaproponowanego przez Klienta. W przypadku gdy Klient oświadczył, że jest zainteresowany udzieleniem Konsultacji Online w trybie pilnym, wybrany przez Klienta radca prawny lub aplikant radcowski kontaktuje się z Klientem niezwłocznie celem rozpoczęcia Konsultacji Online lub umówienia najbliższego możliwego terminu Konsultacji Online.
 3. Kontakt z Klientem celem umówienia terminu Konsultacji Online dokonywany jest w formie mailowej lub telefonicznej. Rozmowa telefoniczna mająca na celu umówienie Konsultacji Online może być rejestrowana (nagrywana), w szczególności na potrzeby wyjaśnienia nieścisłości związanych z umówionym terminem Konsultacji Online.

 

Brak możliwości udzielenia Konsultacji w zaproponowanym terminie

 1. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Klienta płatności Kancelaria nie będzie w stanie zapewnić Klientowi Konsultacji Online we wskazanym przez Klienta terminie, a strony nie umówią innego terminu Konsultacji Online, Kancelaria zwraca na rzecz Klienta środki wpłacone przez niego na poczet Konsultacji Online. Zwrot na zasadzie opisanej w zdaniu poprzedzającym nie następuje, jeśli strony uzgodniły już wcześniej termin Konsultacji Online.

 

Konsultacja wykraczająca poza Specjalizację

 1. W sytuacji, gdy przedmiot Konsultacji Online znajdujący się w obszarze zainteresowania Klienta wykracza poza zakres Specjalizacji albo radca prawny lub aplikant radcowski mający udzielić Konsultacji Online nie posiada wystarczającej wiedzy do udzielenia Konsultacji Online, Klient zostaje o tym fakcie poinformowany przed Konsultacją Online albo w jej trakcie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Konsultacja Online nie zostanie udzielona, zaś wpłacone przez Klienta środki podlegają zwrotowi. W przypadku, gdy Konsultacja Online już się rozpoczęła, środki podlegają zwrotowi, jeśli przedmiot Konsultacji Online dotyczył wyłącznie zakresu, wykraczającego poza Specjalizację albo wiedzę radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego udzielającego Konsultacji Online. Jeśli przedmiot Konsultacji Online dotyczył zakresu wykraczającego poza Specjalizację albo wiedzę radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego udzielającego Konsultacji Online jedynie w części, to w tej części, proporcjonalnie do całego zakresu Konsultacji Online, środki będą podlegały zwrotowi na rzecz Klienta.

Dodatkowa analiza stanu prawnego

 1. W przypadku, gdy podczas Konsultacji Online zaistnieje konieczności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji stanu prawnego w zakresie będącym przedmiotem Konsultacji online, Klient jest o tym informowany przez danego radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego, zaś Konsultacja Online może być kontynuowana w innym terminie uzgodnionym przez strony bez dodatkowych kosztów po stronie Klienta.
 2. W sytuacji, gdy weryfikacja stanu prawnego, o której mowa w poprzednim punkcie, wiązałaby się z koniecznością prowadzenia analizy łączącej się ze zwiększonym nakładem pracy, wykraczającym poza należność opłaconą przez Klienta tytułem Konsultacji Online, Klient jest o tym informowany, zaś Kancelaria może zaproponować ofertę wykonania określonej analizy prawnej w interesującym Klienta przedmiocie.

Cennik Konsultacji Online

 1. O ile brak jest odmiennych uzgodnień, Konsultacja Online odbywa się za wynagrodzeniem uzależnionym od liczby rozpoczętych dwudziestominutowych cykli, w wysokości 150 złotych za każdy rozpoczęty dwudziestominutowy cykl, w przypadku gdy Konsultacja Online jest udzielana przez radcę prawnego;

Naliczanie czasu Konsultacji Online

 1. Na czas udzielania Konsultacji Online składa się całkowity czas trwania rozmowy Klienta z wybranym radcą prawnym lub aplikantem radcowskim, bez względu na liczbę połączeń oraz to, która ze stron inicjuje połączenie. Na czas Konsultacji online składa się czas, w którym Klient przedstawia sprawę lub przekazuje inne informacje prawnikowi, jak również czas, w którym prawnik weryfikuje stan prawny oraz udziela konsultacji Klientowi. Na czas udzielania Konsultacji Online składa się także czas poświęcony na analizę załączonych przez Klienta dokumentów. Analiza dokumentów dokonywana jest w trakcie Konsultacji Online, chyba że czas niezbędny na dokonanie analizy dokumentów został przez Klienta opłacony przed Konsultacją Online na podstawie odrębnego uzgodnienia Stron.
 2. W przypadku, gdy obszerność lub złożoność dokumentów załączonych przez Klienta uniemożliwia dokonanie ich analizy podczas Konsultacji Online, analiza ta będzie dokonywana na podstawie odrębnego porozumienia pomiędzy Stronami. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie warunków dokonania analizy dokumentów, a ich analiza jest konieczna do przeprowadzenia Konsultacji Online, Konsultacja Online nie odbędzie się. Jeśli Konsultacja Online nie odbędzie się z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, Klient otrzyma zwrot kwoty zapłaconej na rzecz Kancelaria na poczet Konsultacji Online, chyba że przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie Konsultacji Online wystąpi w terminie trzech dni od uzgodnionego terminu Konsultacji Online. Jeżeli pomimo braku analizy dokumentów Konsultacja Online odbędzie, ale jej czas ulegnie skróceniu, to wynagrodzenie należne jest za każdy rozpoczęty dwudziestominutowy cykl, a w pozostałym zakresie zostanie zwrócone.

Konsultacja w tzw. sprawach frankowych

 1. W przypadku, gdy przedmiotem Konsultacji Online jest wyłącznie problematyka umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych, Konsultacja Online odbywa się za wynagrodzeniem w wysokości jednego dwudziestominowego cyklu, właściwego dla radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego. Konsultacja Online w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym odbywa się w wymiarze czasowym nie dłuższym niż 60 minut.

Przekroczenie opłaconego czasu Konsultacji

 1. W przypadku, gdy czas rozmowy przekracza opłaconą przez Klienta liczbę dwudziestominutowych cykli, udzielający konsultacji radca prawny lub aplikant radcowski może poinformować Klienta o tym fakcie oraz zakończyć rozmowę, uzależniając dalsze prowadzenie Konsultacji Online od opłacenia przez Klienta dalszego czasu niezbędnego do udzielenia Konsultacji Online.
 2. W przypadku, gdy rozmowa jest kontynuowana pomimo przekroczenia czasu jej trwania opłaconego przez Klienta w ramach dwudziestominutowych cykli, Kancelarii należne będzie od Klienta wynagrodzenie za rzeczywisty czas trwania rozmowy, naliczane w sposób opisany powyżej (w zależności od liczby dwudziestominutowych cykli). Po rozmowie Kancelaria poinformuje Klienta o fakcie przekroczenia czasu opłaconego na udzielenie Konsultacji Online, długości trwania Konsultacji Online, należnym wynagrodzeniu, jakie należy uiścić w związku z przekroczeniem czasu rozmowy oraz sposobie jego uiszczenia.

Utrwalanie Konsultacji

 1. Konsultacja Online może być rejestrowana (utrwalana) na potrzeby rozliczeń pomiędzy Stronami. Nie uchybia to obowiązkom wynikającym z tajemnicy radcowskiej obowiązującej udzielających Konsultacji Online radców prawnych lub aplikantów radcowskich. Kancelaria zobowiązana jest zachować wszelkie informacje uzyskane od Klienta w ramach Konsultacji Online w poufności.

Podstawy udzielenia Konsultacji

 1. Konsultacja Online opiera się wyłączne na podstawie informacji uzyskanych od Klienta w ramach Konsultacji Online. Dokumenty są podstawą udzielonej Konsultacji Online w sytuacji, gdy zostały prawidłowo doręczone, a ich analiza została dokonana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub na podstawie odrębnego uzgodnienia Stron.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną treść Konsultacji Online w zakresie, w jakim stan sprawy przedstawiony przez Klienta różni się od rzeczywistego stanu faktycznego, jak również nie odpowiada za konsekwencje nieudzielenia przez Klienta pełnej informacji, nieścisłości zawarte w informacji uzyskanej od Klienta, jak też nieprzedstawienie niezbędnych dokumentów do analizy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie lub w sposób uzgodniony przez Strony.

§3

Zmiana terminu Konsultacji

 1. Po uzgodnieniu terminu Konsultacji Online, Klient może dokonać zmiany terminu konsultacji w ramach zakupionego cyklu na inny wolny termin dostępny uzgodniony ze Kancelarią, nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem Konsultacji Online, chyba że Kancelaria wyraźnie udzieli zgody na dokonanie proponowanej przez Klienta zmiany.

Nieudzielenie Konsultacji ze względów leżących po stronie Klienta

 1. W przypadku, gdy Konsultacja Online nie mogła się odbyć ze względów leżących po stronie Klienta, Kancelaria zachowuje prawo do wynagrodzenia otrzymanego od Klienta. Przez względy leżące po stronie Klienta rozumie się także brak zapewnienia przez Klienta zaplecza technicznego (aplikacji, urządzenia) umożliwiającego odbycie Konsultacji Online lub przerwy w połączeniu zaistniałe po stronie Klienta.

Nieudzielenie Konsultacji ze względów leżących po stronie Kancelarii

 1. W przypadku, gdy Konsultacja Online nie mogła się odbyć ze względów leżących po stronie Kancelarii, w szczególności zaś niedostępności wybranego przez Klienta radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego, Kancelaria, w zależności od dyspozycji udzielonej przez Klienta:
  • może zapewnić Konsultację Online w innym wolnym terminie wskazanym przez Klienta;
  • może dokonać zwrotu otrzymanych tytułem wynagrodzenia środków na rachunek Klienta, z którego dokonywana była płatność.

Odbycie Konsultacji przed upływem terminu na odstąpienie przez konsumenta

 1. W przypadku, gdy Klientem jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a udzielenie Konsultacji Online ma się odbyć przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, otrzymanie przez Klienta będącego konsumentem Konsultacji Online skutkuje tym, że Klientowi będącemu konsumentem nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kancelarią, stosownie do treści art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta. Ponadto, Klient będący konsumentem ma możliwość złożenia oświadczenia, że domaga się wykonania usługi polegającej na udzieleniu Konsultacji Online przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i w tym zakresie rezygnuje z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy.

 

Wymagania techniczne

 1. Do obsługi podstawowych narzędzi umożliwiających Konsultację Online, Klient powinien posiadać:
  • Komputer lub telefon z kamerą i mikrofonem.
  • Dostęp do Internetu lub połączenie transmisji danych, prędkość łącza min. 20 Mb/s.
 2. W ramach narzędzi:

Google Hangouts

System operacyjny (bieżący lub dwie wcześniejsze wersje):

 • Mac OS X
 • Windows
 • Google Chrome
 • Ubuntu i inne dystrybucje Linuksa oparte na Debianie
 • Przeglądarka (aktualna wersja):
  • Google Chrome
  • Microsoft Internet Explorer (IE)
  • Safari
  • Firefox

W przeglądarkach Internet Explorer i Safari należy zainstalować najnowszą wersję wtyczki Hangouts

 

Skype

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe otrzymane od osób bezpośrednio i pośrednio od osób trzecich, przekazane osobiście, drogą elektroniczną, telefoniczną i faksową i poprzez inne kanały komunikacji. Przetwarzamy dane osobowe na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Dawid Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAP Kancelaria
Prawna Dawid Pietrzak” z siedzibą w Warszawie
przy
ul. Francuskiej 9a lok. 1, 03-906 Warszawa, NIP 1132515055, REGON 147181571

tel. 22 290 22 88

e-mail: biuro@dap-kancelaria.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1)            zawarcie i wykonanie zawartej umowy lub przyjęcie i wykonanie zlecenia, składanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i w odpowiedzi na zapytania ofertowe, kontakt w sprawie świadczenia usług, odpowiedź na korespondencję i inne formy kontaktu, wykazanie doświadczenia zawodowego;

2)            wypełnienie obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem spraw Klientów, w tym prowadzeniem postępowań sądowych, administracyjnych i innych przed sądami powszechnymi, urzędami administracji publicznej a także innymi organami i stronami oraz prowadzeniem ksiąg handlowych i udzielanie wyjaśnień uprawnionym organom kontroli;

3)            realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (m.in. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zebranie materiału dowodowego, unikanie konfliktu interesów, odtworzenie potrzebnych stronom informacji, marketing i promocja usług administratora);

4)            ochrona żywotnych interesów osoby (w tym w celu ochrony życia, zdrowia i majątku osób, również osób tymczasowo niezdolnym fizycznie lub prawnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych).

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, gdy mamy na to pisemną zgodę osoby, której dane przetwarzamy, lub gdy jest to niezbędne do: wykonania zawartej umowy; podjęcia zleconych działań;  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego; ochrony żywotnych interesów osoby; wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;  lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

ODBIORCY PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane udostępniamy tylko gdy uzasadnia to cel ich przetwarzania: pracownikom, podwykonawcom, dostawcom usług księgowych i finansowych, dostawcom usług pocztowych, informatycznych, transportowych, urzędom, sądom powszechnym, samorządom, innym organom i instytucjom publicznym, stronom i uczestnikom prowadzonych postępowań, likwidatorom szkód i rzeczoznawcom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowujemy do czasu gdy upłyną terminy przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z którymi lub na wypadek zaistnienia których dane były przetwarzane, lub do czasu zaniku prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów. Dane uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie przetwarzamy do czasu wycofania zgody lub przez okres 10 lat od uzyskania zgody, jeśli nie zostanie ona przedłużona na kolejne 10 lat.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na zasadach określonych w przepisach prawa, osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do:

1)            żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

2)            jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez osobę zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3)            wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie poddaje danych osobowych profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usług prawnych na rzecz Klienta i stanowi warunek zawarcia umowy (przyjęcia zlecenia) na ich realizację. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług prawnych na rzecz Klienta. Przetwarzanie danych w toku postępowań sądowych, administracyjnych i innych może stanowić wymóg ustawowy i odmowa ich podania może skutkować niekorzystną dla Klienta decyzją sądów, urzędów lub innych instytucji.

REGULAMIN PLIKÓW COOKIES

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Dawid Pietrzaki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAP Kancelaria
Prawna Dawid Pietrzak” z siedzibą w Warszawie
przy
ul. Francuskiej 9a lok. 1, 03-906 Warszawa, NIP 1132515055, REGON 147181571

tel. 22 290 22 88

e-mail: biuro@dap-kancelaria.pl

Strona internetowa: www.dap-kancelaria.pl/ (dalej: „strona”) używa plików cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników, poprawić jej nawigację lub czytelność i ułatwić użytkownikom jej odnalezienie w sieci. Strona korzysta z plików cookies narzędzi Google. Pozwalają one zbadać anonimowo zachowanie użytkowników na stronie, ułatwić im ponowne odwiedziny, oraz lepiej dopasować treść i strukturę strony do ich potrzeb (m.in. dowiemy się jakie informacje były najchętniej czytane, jakich zabrakło, a także ilu z Państwa nas odwiedziło i czy trafiliście do nas poprzez wyszukiwarki, czy z innych źródeł, będziemy mogli tworzyć listy remarketingowe i przekazać je do narzędzi Google). Strona nie odczytuje w sposób zautomatyzowany żadnych innych danych użytkowników niż te zawarte w cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona korzysta ze „stałych” plików (są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich skasowania lub do upłynięcia czasu określonego w ich parametrach – nie więcej niż 38 miesięcy).

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację dla stosowania przez stronę cookies. Jeśli nie życzysz sobie przechowywania cookies na Twoim urządzeniu końcowym, zmień warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.