Strona główna » Oferta » Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Do wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka dochodzi w momencie, gdy jest ono w stanie w pełni samodzielnie się utrzymać. Wbrew obiegowej opinii obowiązek alimentacyjny nie ustaje w chwili osiemnastych urodzin potomka, czy też w momencie zakończenia przez dziecko edukacji. Jeśli dziecko nadal dochodzi zapłaty alimentów pomimo, iż w pełni zarabia na swoje utrzymanie, konieczne jest orzeczenie sądu o wygaśnięciu stosunku alimentacyjnego.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków. Co to w praktyce oznacza? Jak wspomniano zasada ogólna mówi, że rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka, które jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Zgodnie z art. 133 § 3 KRO “rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”. Wynika z tego, iż przesłanki decydujące o wygaśnięciu lub uchyleniu obowiązku alimentacyjnego mogą leżeć zarówno po stronie dorosłego dziecka, które nie podejmuje pracy czy też zaniedbuje studia lub też po stronie zobowiązanego rodzica. W drugim przypadku mówimy o sytuacji, kiedy na skutek np. choroby czy utraty prawa do wykonywania zawodu zmieniają się możliwości zarobkowe rodzica. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja opisana w art. 136 KRO, w której zobowiązany do płacenia alimentów rodzic świadomie zrzeka się prawa majątkowego lub zatrudnienia, na skutek czego zmniejszają się jego zdolności zarobkowe.

Art. 136 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Kolejny wyjątek od zasady ogólnej wprowadza art. 1441 KRO mówiący iż “Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.”. Sytuacje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego to bardzo szerokie spektrum. Jednocześnie art. 1441 KRO pozwala na uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego nawet przy niespełnianiu pozostałych przesłanek KRO. Mówimy tu np. o sytuacji, w której rodzice są dobrze sytuowani, niepełnoletnie dziecko jest wzorowym studentem, jednak odnosi się do rodziców lekceważąco czy wręcz ich obraża.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego: właściwość sądu

Powództwo o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego musi być wytoczone przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, tj. dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów. Warto pamiętać, że jeśli alimenty są egzekwowane pomimo istnienia przesłanek do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, już w pozwie można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Trzeba jednak pamiętać o jednoczesnym przedstawieniu sądowi dokumentów poświadczających, że dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Adwokat alimenty Warszawa

Nie zawsze sprawy toczą się tak, jakbyśmy tego chcieli. W szczególności zaś sprawy o alimenty. Adwokat pomoże Państwu zorientować się w obowiązujących przepisach i w razie konieczności będzie Państwa reprezentował w sądzie. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących wygaśnięcia/uchylenia obowiązku alimentacyjnego, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.