Upadłość spółki

 
 
Ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem prawnym przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni. Brak ogłoszenia upadłości w przypadku zaistnienia ku temu podstaw może narazić kadrę zarządzającą na poważne konsekwencje.
 

Kiedy należy ogłosić upadłość?

Upadłość należy ogłosić, kiedy w firmie dojdzie do stanu niewypłacalności.

Stan niewypłacalności odnosi się do tych przedsiębiorców, którzy zaprzestali regulowania swoich bieżących należności lub których zobowiązania przez okres dwóch lat przewyższają wartość posiadanego majątku. Ten drugi warunek odnosi się do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Ocena podstaw ogłoszenia upadłości jest skomplikowana i zwykle wymaga audytu prawno-rachunkowego. W przypadku, gdy podstawy ogłoszenia upadłości zostaną stwierdzone, niezbędne jest przygotowanie całego szeregu elementów koniecznych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Rola pomocy prawnej przy przygotowaniu wniosku oraz całego procesu jest nie do przecenienia.

Termin na ogłoszenie upadłości w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności wynosi 30 dni.

Podstawowe warunki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

 • zaistnienie stanu niewypłacalności
 • posiadanie majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojenie wierzycieli choćby w niewielkim stopniu
 • posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli

Jak ogłosić upadłość?

Postępowanie o ogłoszenie upadłości rozpoczyna się złożeniem wniosku do sądu gospodarczego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości

 • dochodzi do wstrzymania wszelkich postępowań sądowych i egzekucyjnych;
 • majątek firmy wchodzi do tzw. masy upadłości. Po jej spieniężeniu będzie ona służyła pokryciu długów;
 • upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek i księgi rachunkowe przedsiębiorstwa;
 • z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z majątku wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim;
 • wszystkie zobowiązania pieniężne stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.
 • wygasają niektóre kategorie umów cywilnoprawnych zawartych przez upadłego.
 • powstaje rozdzielność majątkowa między upadłym a małżonkiem upadłego.

Przebieg postępowania upadłościowego

Postępowaniem upadłościowym kieruje sędzia – komisarz, sprawując zarazem nadzór nad czynnościami syndyka.

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, powoływany jest syndyk. Syndyk przejmuje w zarząd majątek upadłego i ma za zadanie spieniężyć go celem spłaty wierzycieli. W tym celu sporządza inwentarz i przystępuje do oszacowania składników znajdujących się w majątku upadłego.

Wierzyciele osobiści upadłego mają prawo wziąć udział w postępowaniu. W tym celu dokonują zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności, syndyk sporządza listę wierzytelności. Lista wierzytelności będzie publikowana w specjalnym rejestrze – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Od listy wierzytelności mogą wnieść sprzeciw wierzyciele oraz upadły.

Lista wierzytelności jest zatwierdzana przez sędziego – komisarza.

W terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości, syndyk składa do sędziego komisarza spis inwentarza majątku dłużnika oraz plan jego likwidacji. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego.

Syndyk jest zobowiązany do podejmowania działań umożliwiających zakończenie likwidacji w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Likwidacja majątku upadłego jest kontrolowana przez sąd oraz radę wierzycieli, jeśli ta została powołana.

Gdy syndyk sprzeda majątek dłużnika, jego następnym działaniem będzie sporządzenie planu podziału uzyskanych funduszy.

Środki te podlegają podziałowi pomiędzy różne kategorie wierzycieli, pośród którymi obowiązują szczegółowe zasady pierwszeństwa.

Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu planu podziału przygotowanego przez syndyka. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia, syndyk wydaje wierzycielom ujętym w planie należne im środki.

Gdy plan podziału zostanie wykonany, sąd w drodze postanowienia stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego.

Zawarcie układu

W postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest zawarcie układu między upadłym przedsiębiorcą a jego wierzycielami.

Zawarcie układu może okazać się optymalne z punktu widzenia wykorzystania majątku na potrzeby postępowania upadłościowego. Wprowadza to większą elastyczność i możliwość szybszego zakończenia procesu. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Czy możemy Państwu służyć?

Czym możemy służyć?

 • przygotowanie wniosku i reprezentacja w postępowaniu o ogłoszenie upadłości,
 • zarówno w imieniu upadłego, jak i w imieniu wierzycieli
  reprezentacja w postępowaniu dotyczącym upadłości likwidacyjnej
 • reprezentacja w postępowaniu dotyczącym upadłości układowej
 • reprezentacja w postępowaniu naprawczym
 • upadłość deweloperska
 • upadłość konsumencka
 • reprezentacja w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie wniosku o wyłączenie z masy upadłości
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu