Strona główna » Oferta » Unieważnienie małżeństwa cywilnego

Unieważnienie małżeństwa cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość unieważnienia małżeństwa cywilnego. Po podjęciu decyzji przez sąd związek małżeński jest traktowany tak, jakby nigdy nie istniał. Jakie są przesłanki, które decydują o unieważnieniu małżeństwa? Jak unieważnić ślub cywilny?

unieważnienie małżeństwa cywilnego

elements.envato.com

Kiedy można unieważnić ślub cywilny?

Unieważnienie małżeństwa cywilnego musi być zasądzone przez sąd i jest możliwe, gdy zachodzą przesłanki opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Są to:

  • nieodpowiedni wiek, za który przyjmuje się mniej niż 18 lat. Przesłanka ta nie ma zastosowania, jeśli małżonek osiągnął wskazany wiek przed wytoczeniem powództwa lub gdy kobieta zaszła w ciążę, a jej mąż żąda unieważnienia małżeństwa,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • niedorozwój umysłowy,
  • zdiagnozowana choroba psychiczna,
  • pozostawanie we wcześniej zawartym małżeństwie,
  • bigamia (pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie)

Powodem unieważnienia małżeństwa cywilnego może być też wada oświadczenia woli, np. podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego pod przymusem, brak świadomości, błąd co do tożsamości małżonka, błędy popełnione przez pełnomocnika w trakcie zawierania małżeństwa.

Unieważnienia małżeństwa z powodu wad oświadczeń woli można żądać w ciągu 6 miesięcy od wykrycia błędu, ustania obawy wywołanej groźbą bądź ustania stanu uniemożliwiającego świadome wyrażanie woli. W przypadku pozostałych przesłanek mamy 3 lata na żądanie unieważnienia ślubu cywilnego.

Kiedy nie nie można unieważnić ślubu kościelnego? Nie ma możliwości unieważnienia małżeństwa po jego ustaniu. Wyjątkiem są dwie przesłanki: istnienie pokrewieństwa między małżonkami oraz pozostawanie przez jednego z małżonków w innym związku małżeńskim.

Jak unieważnić ślub cywilny?

O unieważnienie ślubu cywilnego może wnieść małżonek, bądź inna osoba, która ma w tym interes prawny. Pozew o unieważnienie małżeństwa wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim sądzie okręgowym.

Jakie są skutki unieważnienia małżeństwa?

Unieważnienie małżeństwa to uznanie go za nieistniejące do początku. Niesie to następujące skutki:

  • małżonkowie wracają do nazwiska, które nosili przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • ustają prawa i obowiązki małżonków względem siebie,
  • ustaje stosunek powinowactwa między małżonkami,
  • ustaje wspólnota majątkowa

Dziecko urodzone w unieważnionym małżeństwie uznaje się za urodzone w małżeństwie, a kwestie związane z ustaleniem alimentów, władzą rodzicielską i miejscem zamieszkania dziecka rozstrzyga sąd. Sąd orzeka także, który z małżonków zawarł związek w złej wierze, tj. wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia. Jest on traktowany tak jak winny rozkładu pożycia w trakcie rozwodu.

Chcą Państwo unieważnić małżeństwo cywilne? Zachęcamy do skorzystania z pomocy doświadczonych prawników pracujących w naszej kancelarii prawnej w Warszawie. W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących unieważnienia ślubu cywilnego zachęcamy do przejścia do zakładki kontakt.