Strona główna » Oferta » Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

Kancelaria prawna DAP z Warszawy oferuje pomoc w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Doświadczeni adwokaci naszej kancelarii wiedzą, jak trudną i wymagającą jest sprawa o ubezwłasnowolnienie, dlatego podejdą do niej z pełnym zaangażowaniem oraz empatią, zapewniając Państwu profesjonalną i kompleksową pomoc.

Ubezwłasnowolnienie: co to?

Przewidziane w prawie cywilnym ubezwłasnowolnienie to ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych, a więc do decydowania o swoich prawach. Ustawodawca przewidział dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite oraz częściowe.

Ubezwłasnowolnione mogą być osoby, które straciły zdolność do kierowania swoim zachowaniem.  Złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie możliwe jest w przypadku chorób psychicznych, niedorozwoju umysłowego oraz innych zaburzeń, m.in. autodestrukcyjnych zachowań czy też uzależnienia od alkoholu lub inarkotyków.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Ubezwłasnowolnienie całkowite dotyczy osób, które ukończyły 13 lat, jednak na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju bądź uzależnienia nie mogą samodzielnie kierować swoim postępowaniem.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Częściowo ubezwłasnowolniona może być osoba pełnoletnia, która na skutek choroby bądź zaburzeń psychicznych nie może samodzielnie decydować o swoich sprawach. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe może zostać zgłoszony również w przypadku osoby, która ukończyła 17 lat, a więc na rok przed osiągnięciem pełnoletności. Osoba ubezwłasnowolniona może jedynie podejmować codzienne, niezbyt znaczące decyzje, jak drobne zakupy w sklepie spożywczym czy kiosku.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Zgodnie z art. 545 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć jedynie najbliżsi (małżonek, dzieci, rodzice i inni krewni w linii prostej) lub przedstawiciel ustawowy osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Może go skierować do sądu również prokurator. Na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej ustala się opiekuna, którym najczęściej jest krewny.

We wniosku o ubezwłasnowolnienie należy wskazać:

 • zakres ubezwłasnowolnienia tj. częściowe lub całkowite,
 • stan cywilny podmiotu wniosku. Od niego zależy, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku:
  • akt urodzenia w przypadku osób niezamężnych/nieżonatych,
  • akt małżeństwa ze wskazaniem imienia, nazwiska współmałżonka i jego adresu zamieszkania jeśli pozostaje w związku małżeńskim,
  • odpis skrócony aktu zgonu małżonka w przypadku wdowy/wdowca,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego w przypadku rozwodników.
 • stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy wobec uczestnika poprzez złożenie odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego. Zazwyczaj będzie to akt urodzenia wnioskodawcy, zaś w przypadku kobiet (córka, siostra), które zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko, akt małżeństwa wnioskodawczyni;
 • przyczyny wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie;
 • informacja na temat tego, czy stan zdrowia podmiotu wniosku pozwala mu na osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchnia.

Przed złożeniem wniosku o ubezwłasnowolnienie należy bardzo dokładnie rozeznać się w sytuacji i sprawdzić, czy osoba, która jest podmiotem wniosku faktycznie nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, co daje podstawy do ubezwłasnowolnienia. Jeśli wniosek taki zostanie złożony w złej wierze lub po prostu lekkomyślnie, wnioskodawca będzie podlegać karze grzywny.

W sprawach o ubezwłasnowolnienie postępowanie toczy się w sądach okręgowych, a wniosek powinien zostać złożony w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania podmiotu wniosku. W przypadku braku miejsca zamieszkania jest to miejsce stałego pobytu. Podczas składania wniosku pobierana jest opłata w wysokości 100 zł. Uiszcza się ją przez naklejenie na wniosku znaków opłaty sądowej.

Ubezwłasnowolnienie krok po kroku

Adwokat DAP Kancelaria Prawna z Warszawy może reprezentować w sprawach o ubezwłasnowolnienie zarówno osoby składające wniosek, jak i osobę będącą podmiotem postępowania. Pomoc kancelarii obejmuje m.in.

 • doradztwo w zakresie zasadności wniosku o ubezwłasnowolnienie;
 • kompleksową pomoc w trakcie postępowania sądowego: sporządzenie niezbędnych pism procesowych, reprezentowanie klienta w sądzie, opiekę prawną na każdym etapie sprawy;
 • w przypadku osób będących podmiotem wniosku oferujemy pomoc mającą na celu uniknięcie ograniczenia zdolności do wykonywania czynności prawnej.

Adwokaci i radcy prawni z Warszawy pracujący w DAP Kancelaria Prawna świadczą kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego. Cechuje ich duża kultura osobista oraz ogromne zaangażowanie w sprawy swoich klientów. O trudnych zagadnieniach prawnych mówią tak, by mogły być łatwo zrozumiane. Zachęcamy do zapoznanie się z pełną ofertą kancelarii oraz do kontaktu.