Strona główna » Oferta » Testament

Testament

Testament będzie ważny nawet wówczas, gdy nie zostanie spisany u notariusza czy radcy prawnego. Wystarczy, by był własnoręcznie napisany, opatrzony datą i podpisem. Kiedy więc do sporządzenia testamentu niezbędny jest prawnik? Nasza kancelaria adwokacka z Warszawy pomoże Państwu zaplanować sposób podziału majątku. Również wtedy, gdy z różnych względów chcą Państwo wydziedziczyć jednego z członków rodziny. Podpowiemy, w jaki sposób przygotować dokumenty, by mieć pewność, iż spadkobiercy będą mieli łatwy dostęp do całości majątku.

Sporządzenie testamentu

Testament jest jedynym sposobem rozporządzania majątkiem po śmierci. By był ważny, musi dotyczyć tylko i wyłącznie jednego spadkodawcy (art. 942 k.c.). Oznacza to, iż np. małżeństwo pomimo wspólnoty majątkowej nie może spisać wspólnego testamentu. Testament może być sporządzony odręcznie lub w formie aktu notarialnego. Istnieje także możliwość sporządzenia testamentu ustnie w obecności dwóch świadków przedstawiając swoją ostatnią wolę wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Wówczas oświadczenie zostaje spisane w protokole, który w wypadku śmierci spadkodawcy zostaje odczytany w obecności świadków.

Zgodnie z art. 952 k.c.

“Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.”

Zapisy artykułu 952 należałoby jednak traktować jako ostateczność, a chcąc mieć pewność co do tego, w jaki sposób zostanie podzielony majątek po naszej śmierci, powinniśmy zaplanować to z wyprzedzeniem. Jak wspomniano podczas spisywania testamentu pomoc prawnika nie jest obligatoryjna, jednak daje nam pewność, iż nasza ostatnia wola zostanie wyegzekwowana w sposób, w jaki to sobie zaplanowaliśmy.

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego sporządzić i odwołać testament może jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ostatniej woli nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela:

Art. 945. k.c. Wady testamentu

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.
§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

W czym możemy pomóc podczas spisywania testamentu?

  • zaplanowanie sposobu podziału majątku po śmierci,
  • przygotowywanie treści i spisanie testamentu,
  • prowadzenie sporów dotyczących ważności testamentu,
  • egzekwowanie testamentu.