Strona główna » Oferta » Sprawa o kontakty z dzieckiem

Sprawa o kontakty z dzieckiem

Gdy rodzice żyją w rozłączeniu jedno z nich zawsze jest pozbawiony możliwości wykonywania stałej pieczy nad dzieckiem. Wówczas o kontaktach z dzieckiem orzeka sąd.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Decydując się na rozwód warto mieć świadomość, że jest to rozstanie dwójki dorosłych, których często nadal łączy wspólne dziecko. Określenie kontaktów z dzieckiem jest jedną z najważniejszych kwestii, jaką należy rozstrzygnąć podczas rozprawy rozwodowej. Nawet jeśli sytuacja pomiędzy dorosłymi jest bardzo napięta, w kwestii kontaktów ojca czy matki z dzieckiem należy brać pod uwagę przede wszystkim dobro małoletniego. W sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w takich kwestia jak sprawowanie codziennej opieki, sposób spędzania świąt czy wakacji, najbardziej cierpi dziecko. Sprawdzoną opcją jest wcześniejsze omówienie i zaplanowanie harmonogramu widzeń, który będzie uwzględniał nie tylko dni powszednie, ale również święta takie jak urodziny, Boże Narodzenie czy wakacje.

Jeszcze przed wydaniem wyroku rozwodowego ma miejsce zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. W zależności od charakteru sporu między małżonkami sama sprawa rozwodowa może się ciągnąć nawet kilka lat, więc ustalenie sposobu widywania się z dziećmi podczas jej trwania ma kluczowe znaczenie zarówno dla nich, jak i dla rodziców.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Prawo i obowiązek rodziców i dziecka do utrzymywania ze sobą kontaktów jest niezależny od władzy rodzicielskiej, a więc pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie, że rodzic ten nie ma prawa kontaktów z dzieckiem. Ustalenie kontaktów może dotyczyć kontaktów osobistych lub kontaktów na odległość. Ustalenia kontaktów osobistych może żądać wyłącznie małżonek, jeśli dziecko będzie stale zamieszkiwać z drugim rodzicem. Kontakty osobiste mogą polegać na:

  • prawie do odwiedzin i spotkań z dzieckiem w określonym miejscu lub w obecności drugiego rodzica
  • prawie do spotkań z dzieckiem polegających na objęciu czasowej pieczy nad dzieckiem i zabieraniu dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Ustalenia kontaktów na odległość może żądać również ten rodzic, z którym dziecko stale mieszka, ponieważ mogą one dotyczyć okresów, w których dziecko odbywa kontakty z drugim rodzicem. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ex-małżonek zabiera dziecko na weekend lub na wakacje. Drugi rodzic może wówczas żądać ustalenia np. prawa do kontaktu telefonicznego raz dziennie o określonej godzinie.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem pozostawiając rodzicom wolną rękę w tym zakresie, chyba, że istnieją podstawy do zakazania kontaktów z dzieckiem.

Piecza naprzemienna

Piecza naprzemienna polega na tym, że dziecko mieszka na przemian przez pewien okres casu u matki, a następnie u ojca. Długość tych okresów nie jest sztywna, przy czym najczęściej stosuje się okresy tygodniowe, choć występują tez dwutygodniowe czy miesięczne. W psychologii rzadko kwestionowany jest pogląd, zgodnie z którym najlepszym środowiskiem do rozwoju dziecka jest wychowanie przez oboje rodziców, a w przypadku rozstania rodziców optymalnym rozwiązaniem jest najdalej posunięta możliwość utrzymania więzi z każdym z rodziców. Stabilny rozwój dziecka bez względu na płeć wymaga czerpania wzorców zachowania zarówno od ojca, jak i od matki w najbardziej zrównoważonym nasileniu.

Piecza naprzemienna jest skutkiem istotnych przekształceń społecznych i prawnych, a istotne ograniczenia w zakresie jej orzekania zostały zniesione dopiero w 2015 roku. Do tego czasu władza naprzemienna mogła być orzekana wyłącznie na zgodny wniosek rodziców, którzy przedstawiali stosowne porozumienie. Obecnie piecza naprzemienna jest dopuszczalna nawet w przypadku braku zgodnego wniosku stron.

Piecza naprzemienna powinna być zastosowana jeśli:

  • Pomiędzy każdym z rodziców a dzieckiem występuje silna więź.
  • Każdy z rodziców wnosi o ustalenie miejsca zamieszkania (pobytu) dziecka przy nim lub wnosi o ustalenie pieczy naprzemiennej.
  • Istnieją warunki materialne i organizacyjne umożliwiające każdemu z rodziców sprawowanie stałej pieczy nad dzieckiem w szczególności odprowadzanie dziecka do jednego przedszkola lub szkoły.
  • W stosunku do żadnego z rodziców nie stwierdzono zachowań patologicznych lub innych podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej.
  • Brak silnego konfliktu pomiędzy rodzicami w zakresie opieki nad dzieckiem, choć jest to kontrowersyjne zagadnienie.

Piecza naprzemienna stanowi nowoczesny model wychowawczy stosowany w orzecznictwie, który pozwala na możliwie najdalej posunięte utrzymanie przez dziecko kontaktów i więzi z obojgiem rodziców pomimo ich rozwodu.

Mają Państwo pytanie dotyczące pieczy naprzemiennej? Adwokat naszej kancelarii prawnej rozwieje pojawiające się wątpliwości po wysłaniu zapytania przez zakładkę kontakt.