PKO BP/Nordea Bank

PKO BP/Nordea Bank

Typ kredytu: Denominowany

Z prowadzonej przez naszą Kancelarią praktyki wynika, że we wzorcach umów stosowanych przez PKO BP S.A. oraz Nordea Bank S.A. znajdowały się klauzule niedozwolone w ramach tzw. kredytów denominowanych do CHF.

Typowe klauzule abuzywne spotykane przez zespół DAP Kancelarii prawnej w umowach zostały zaprezentowane poniżej.

Najczęściej spotykane niedozwolone klauzule waloryzacyjne:

  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

  2. Koszty wyrażone w walucie polskiej, do obliczenia stopy procentowej, o której mowa w ust. 4, zostały przeliczone na równowartość kwoty wyrażonej w walucie przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz (Tabela kursów), obowiązujący w chwili rejestracji umowy w systemie informatycznym.

  3. Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP S.A., w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).

  4. W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązująca w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.

  5. Do przeliczeń kwoty walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.

  6. W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: spłata następuje w złotych, w równowartości kwoty wyrażonych w walucie obcej. Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych