Strona główna » Oferta » Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne ma za zadanie umożliwić dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy jednoczesnym podjęciu działań sanacyjnych, czyli naprawczych, które zmierzać będą do przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Warunki

Postępowanie sanacyjne ma za zadanie umożliwić dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy jednoczesnym podjęciu działań sanacyjnych, czyli naprawczych, które zmierzać będą do przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Zarys przebiegu postępowania

Postanowienia o otwarciu postępowania

Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego na posiedzeniu niejawnym. Sąd może jednak uznać , że istnieje konieczność przeprowadzenia rozprawy. Z ustawy wynika, że postanowienie takie powinno być wydane w terminie dwóch tygodni od złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku wyznaczenia rozprawy – w terminie sześciu tygodni.

Jednocześnie, sąd odbiera dłużnika zarząd własny nad jego majątkiem. Jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania.

Powołanie zarządcy

Po uwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, sąd powołuje zarządcę, czyli osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Zadaniem zarządcy jest przejęcie majątku przedsiębiorcy i zarządzanie nim. Zarządca jest zobowiązany także do sporządzenie spisu majątku oraz oszacowania go. W oparciu o uzyskane dane, zarządca sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny dla przedsiębiorcy.

Złożenie planu restrukturyzacyjnego

Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Jeżeli zarządca nie porozumie się z dłużnikiem co do treści planu, składa plan, dołączając zastrzeżenia dłużnika i uzasadnienie przyczyn, dla których tych zastrzeżeń nie uwzględnił.

Zarządca realizuje plan restrukturyzacyjny po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza.

Złożenie spisu wierzytelności

Zarządca sporządza i składa sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Zgromadzenie wierzycieli. Głosowanie nad układem.

Po sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego i przeprowadzeniu innych niezbędnych czynności przez zarządcę, zwoływane jest przed sądem zgromadzenie wierzycieli. Na zgromadzeniu wierzycieli wierzyciele decydują o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji układowych.

Zgromadzenie wierzycieli powinno być zwołane najpóźniej w terminie 12 miesięcy od otwarcia postępowania sanacyjnego.

Zawarcie układu na zgromadzeniu jest możliwe, jeśli uczestniczy w nim co najmniej jedna piąta uprawnionych wierzycieli.

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Zatwierdzenie układu przez sąd

Jeśli układ został przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli, jest on następnie zatwierdzany przez sąd na rozprawie.

Sąd odmówi zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Sąd może także odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.

Skutki zawarcia układu

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa.

Odpowiednie zmiany są na podstawie układu wpisywane w księgach wieczystych i rejestrach.

Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.

Z dniem zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem, jeżeli był go pozbawiony. Układ może jednak przewidywać, że dłużnik w dalszym ciągu będzie pozbawiony prawa zarządu majątkiem.