Strona główna » Oferta » Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne

Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne

Kiedy mogą Państwo nas potrzebować?

  • w przypadku doradztwa w zakresie zaskarżania decyzji dekretowych i dochodzenia odszkodowań
  • w przypadku potrzeby uzyskania decyzji administracyjnej związanej z nieruchomościami i budownictwem, jak np. dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości, wyłączenia z produkcji rolnej, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, spraw ochrony środowiska
  • w przypadku postępowania przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej
  • w przypadku postępowania przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • w przypadku potrzeby zaskarżenia decyzji administracyjnej, zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, skargi na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej