Strona główna » Oferta » Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i najczęściej również o miejscu zamieszkania dziecka. Pod względem prawnym jest to konkretna miejscowość, jednak wskazuje się tutaj osobę, z którą dziecko ma dzielić dany adres.

gdzie jest miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

elements.envato.com

Gdzie jest miejsce zamieszkania dziecka?

Zgodnie z artykułem 26 K.C.:

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Jakie dowody można przedstawić w postępowaniu o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie? Są to przede wszystkim:

 • wywiad środowiskowy,
 • opinia biegłego psychologa i pedagoga,
 • wysłuchanie małoletniego dziecka jeśli rozwód umysłowy i stopień dojrzałości na to pozwala,
 • zeznania świadków,
 • dokumenty prywatne (np. opinie psychologiczne) i urzędowe,
 • dowody audialne (nagrania np. wypowiedzi dziecka),
 • dowody wizualne (zdjęcia pokoju lub kącika dziecka itp.)

Sąd w toku postepowania o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka bada:

 • W jaki sposób dotychczas rodzice realizowali prawa i obowiązki związane z władzą rodzicielską? Kto sprawował codzienną opiekę nad dzieckiem?
 • Z kim i gdzie dziecko mieszkało?
 • Który z rodziców ma większą wiedzę o potrzebach dziecka i większy wgląd w sytuację edukacyjną, zdrowotną oraz osobistą małoletniego
 • Który z rodziców daje gwarancję sprawowania należytej opieki nad dzieckiem?

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Co jednak jeśli rodzic, z którym mieszka dziecko po rozwodzie planuje przeprowadzkę, a nowe miejsce zamieszkania dziecka jest setki kilometrów od drugiego rodzica? Jeśli każde z rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, to również każde z nich jest nie tylko uprawnione, ale i zobowiązane do jej wykonywania. Co więcej zmiana miejsca zamieszkania należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Jeśli więc rodzic chce się przeprowadzić z dzieckiem do innej miejscowości, powinien uzyskać zgodę drugiego rodzica. Jeśli takiej zgody nie otrzyma, może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania do sądu.

Trochę inaczej sytuacja wygląda, gdy jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego ograniczenie władzy rodzicielskiej do określonych praw i obowiązków nie wyłącza rodzica z możliwości decydowania o niektórych istotnych dla dziecka kwestiach. W szczególności dotyczy to decyzji, od których zależy dalsza możliwość wykonywania praw i obowiązków rodzica. Zmiana miejsca zamieszkania dziecka na odległe od dotychczasowego niewątpliwie jest taką decyzją i wymaga zgody ex-małżonka.

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Opłata sadowa od wniosku o wszczęcie postępowania w celu ustalenia miejsca zamieszkania dziecka wynosi 100 zł (art. 23 pkt. 1 u.k.s.c.). Dodatkowym kosztem jest wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach rodzinnych.

Adwokat, radca prawny z Warszawy

Kwestie związane z wykonywaniem praw i obowiązków wobec małoletnich dzieci po rozwodzie bywają przedmiotem wielu emocji, ale też sporów. W tej sytuacji warto zastanowić się nad powierzeniem zadania reprezentowania nas przed sądem profesjonalistom – dobremu adwokatowi lub radcy prawnemu. Pracujący w naszej kancelarii prawnicy podpowiedzą najlepsze prawne rozwiązania konfliktowych sytuacji, przygotują niezbędną dokumentację oraz będą Państwa reprezentować w trakcie rozprawy. Ich ogromnym plusem jest umiejętność mówienia w prosty sposób o skomplikowanych kwestiach prawnych tak, by zawsze czuli się Państwo odpowiednio poinformowani.