BGŻ Fortis Bank

BGŻ Fortis Bank

Typ kredytu: Denominowany

Z prowadzonej przez naszą Kancelarią praktyki wynika, że we wzorcach umów stosowanych przez poprzedników prawnych BGŻ BNP Paribas znajdowały się klauzule niedozwolone w ramach tzw. kredytów denominowanych do CHF.

Typowe klauzule abuzywne spotykane przez zespół DAP Kancelarii prawnej w umowach zostały zaprezentowane poniżej.

Najczęściej spotykane niedozwolone klauzule waloryzacyjne:

1. Bank udziela kredytobiorcy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, długoterminowy kredyt budowlano – hipoteczny w wysokości (…) CHF (…), po przeliczeniu według kursu kupna walut z Tabeli Kursów Walut (…)

2. Wypłata kredytu/transz kredytu w walucie obcej następuje przy zastosowaniu kursu zakupu walut w Banku z dnia wypłaty kredytu/transzy kredytu.

3. W przypadku kredytów w walutach obcych, raty spłat przeliczane są na złote, według ostatniej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu jej wymagalności, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut.

4. Kredyty w walutach wymienialnych uruchamiane są w złotych przy zastosowaniu kursu kupna według kursów walut obowiązujących w Banku w chwili wypłaty.

5. Jeśli zgodnie z umową kredyt jest spłacany w złotych, to spłata odbywa się przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty według kursów walut obowiązujących w Banku w chwili spłaty.