Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi i porady prawne. Służymy pomocą w wielu kwestiach, a naszym priorytetem jest indywidualne, nieschematyczne podejście do każdego klienta. Odszkodowania w wielu przypadkach mogą wywoływać spór między stronami, a niekiedy trudno orzec, który z oponentów jest poszkodowanym, gdyż obie ze stron czują się pokrzywdzone. Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu o odszkodowanie w Warszawie, gdzie mieści się siedziba naszego biura.
O odszkodowanie pokrzywdzona strona może ubiegać się w przypadku doznania szkody nie tylko od osoby fizycznej, ale również osoby prawnej lub urzędu. Stanowi pieniężną rekompensatę za uszczerbek, którego doznała osoba poszkodowana, podczas wyrządzenia szkody. W wielu sytuacjach ciężko jest orzec o winie jednej strony, gdyż obie czują się pokrzywdzone i wzajemnie obciążają odpowiedzialnością za spowodowanie uszczerbku. Nasza kancelaria prawna DAP podejmuje się prowadzenia spraw o odszkodowanie w Warszawie, gdzie zlokalizowane jest nasze biuro prawne. Pomożemy ci uzyskać należące ci się z tytułu szkody odszkodowanie, bez względu na okoliczności, które spowodowały, że się o nie ubiegasz. Wiele czynników, przez które nasi klienci ubiegają się o odszkodowanie, są sprawami delikatnymi, wywołującymi silne, negatywne emocje. Gwarantujemy, że niezależnie od przypadku, nasi prawnicy podejdą do sprawy z należytą empatią i zaangażowaniem, traktując sytuację każdego osobnego klienta jak własną. Nasze wieloletnie doświadczenie i wciąż zagłębiana wiedza prawnicza sprawia, że nie mamy sobie równych w występowaniu w imieniu klientów, ubiegających się o należące im się odszkodowanie. Warszawa to duże miasto, gdzie nietrudno o różnego rodzaju wypadki samochodowe lub komunikacyjne. Lata naszej praktyki zawodowej sprawiają, że nie ma dla nas sprawy, której nie umielibyśmy się podjąć, dlatego dojdziemy twoich praw o odszkodowanie w sytuacji wypadku i nie tylko. Jeżeli czujesz się pokrzywdzony lub masz poczucie niesprawiedliwości, z której tytułu doznałeś uszczerbku, zgłoś się do naszej kancelarii prawnej DAP, a my z największą starannością zajmiemy się twoją sprawą.

Kto może dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie za błąd medyczny,
praktyczny poradnik.

Każdy z nas może stać się ofiarą błędu medycznego, który może mieć miejsce już na etapie rozpoznania choroby. Pogorszenie naszego stanu zdrowia nie musi oczywiście wynikać wyłącznie z błędu lekarskiego, ponieważ szkoda na zdrowiu może być spowodowana innymi czynnikami, takimi jak na przykład niezachowanie sterylności powodujące zakażenia. Gdy stajemy się ofiarą błędu lekarskiego, możemy pokierować swoimi działaniami na parę sposobów. Zawsze istnieje możliwość wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko lekarzowi, który zajmował się nami albo przekierowania naszych żądań na postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wszystkie powyższe sposoby wyegzekwowania odszkodowania za błąd medyczny zostaną jednak przedstawione w dalszej części niniejszego poradnika.
Na wstępie należy podkreślić, że podstawową kwestią, na którą musimy zwrócić szczególną uwagę jest ustalenie, kto odpowiada za konkretny błąd medyczny. Pamiętajmy, że pozwanie niewłaściwej osoby lub instytucji skutkuje oddaleniem powództwa i obciążeniem nas kosztami sądowymi, pomimo, że odszkodowanie nam się należy, tylko, że od innego podmiotu.
Niestety panuje powszechny pogląd, że lekarz jest zobowiązany do tego, aby zawsze odpowiadać za szkodę medyczną, jednak nie jest to do końca prawda. Sporo zależy od sposobu, w jaki ta osoba została zatrudniona w szpitalu. Jeżeli lekarz został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jego odpowiedzialność ogranicza się do odpowiedzialności pracowniczej lekarza wobec szpitala, który ponosi całą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjentowi. Sam lekarz będzie tylko świadkiem w procesie sądowym, a pozwanie winnego lekarza doprowadzi do oddalenia powództwa. Powyższy stan rzeczy uzasadnia kodeks pracy, który ogranicza odpowiedzialność pracownika. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której szkoda została wyrządzona przez lekarza umyślnie.
Jeśli lekarz został zatrudniony na tzw. „kontrakt” wówczas ponosi on odpowiedzialność solidarną razem ze szpitalem na podstawie art. 366 kodeksu cywilnego za wyrządzoną nam szkodę na zdrowiu. W takiej sytuacji możemy pozwać lekarza a nasze powództwo nie zostanie oddalone. W praktyce niestety nie wiemy na jakiej podstawie dany lekarz świadczy usługi w placówce zdrowia przez co nie mamy pewności czy możemy pozwać lekarza. Z tego względu praktyczniejszym rozwiązaniem jest skierowanie powództwa przeciwko szpitalowi, który zawsze będzie odpowiadał za błąd lekarski lub jakąkolwiek inną nieprawidłowość skutkującą pogorszeniem się naszego stanu zdrowia.
W dalszej części naszego poradnika przedstawimy Państwu sposoby dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny.
Powództwo cywilne
Pierwszym krokiem w drodze uzyskania odszkodowania nie powinno być złożenie pozwu, lecz wezwanie szpitala do zapłaty odszkodowania za szkodę medyczną. Jednym z warunków formalnych złożenia pozwu w procedurze cywilnej jest wykazanie podjęcia próby ugodowego załatwienia sprawy co zostało wyrażone w art. 187 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Bez spełnienia tego warunku pozew może zostać z góry odrzucony.
W reakcji na wezwanie do zapłaty placówka lecznicza wyrazi stanowisko w sprawie podsumowane decyzją o uznaniu swojej odpowiedzialności za zdarzenie lub też odmową przyjęcia odpowiedzialności. Stanowisko zakładu opieki zdrowotnej może zawierać decyzję lub opinię zakładu ubezpieczeń, w którym dana placówka posiada polisę.
Przed wniesieniem powództwa należy zgromadzić pełną dokumentację swojego leczenia, zabiegów oraz wyniki badań, które znajdują się w posiadaniu szpitala.
Dodatkowym, niezwykle przydatnym z punktu widzenia powództwa cywilnego działaniem jest uzyskanie pisemnej opinii lekarza specjalisty w danej dziedzinie, który fachowo wyjaśni na czym polegały nieprawidłowości i jakie są ich konsekwencje.
Kolejnym ważnym krokiem jest obliczenie wysokości naszego roszczenia, na które składają się m. in.:
• Koszty leków;
• Koszty sprzętu medycznego;
• Koszty rehabilitacji;
• Koszty dodatkowych zabiegów czy operacji, spowodowanych popełnieniem błędu lekarskiego;
• Koszt przejazdu do szpitala;
• Koszt przystosowania mieszkania poszkodowanego do jego nowego stanu;
• Wysokość utraconych dochodów i pogorszenia perspektyw ich osiągania;
• Wysokość kosztów utrzymania poszkodowanego pacjenta.
Jednak należy pamiętać, że każdy powyższy element składający się na kwotę odszkodowania musi zostać udowodniony odpowiednimi dokumentami przed sądem, które zostały imiennie wystawione na pacjenta.
Stratą, jaką można dodać do naszego wyliczenia wysokości szkody jest ta, którą poszkodowany poniósł poprzez utratę korzyści, jakie mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do pogorszenia stanu zdrowia. Przykładowo jest nią utrata zdolności do pracy skutkująca utratą dochodów w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Szkodą może być także różnica w zarobkach. Ma to zastosowanie do okoliczności, w których przed leczeniem poszkodowany podpisał umowę, z której w wyniku pogorszenia stanu zdrowia nie może się wywiązać. Co ważne, powyższe należy wykazać rozliczeniami księgowymi czy deklaracjami PIT z okresu przed doznaniem szkody medycznej i po jej wystąpieniu.
Konstruując pozew musimy dokładnie określić rodzaj błędu medycznego. Zgodnie z definicją wykształconą przez orzecznictwo błędem medycznym jest czynność czy zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Wyróżnia się trzy rodzaje błędu medycznego:
1. Błąd diagnostyczny – polega na niewłaściwym rozpoznaniu stanu zdrowia pacjenta poprzez postawienie złej diagnozy. Przykładowo może polegać na niewykryciu danej choroby czy wykryciu choroby innej niż ta, na którą pacjent cierpi.
2. Błąd terapeutyczny – polega na wystąpieniu złej metody leczenia, co może, ale nie musi być powiązane z diagnozą pacjenta. Przykładowo błąd operacyjny, czyli nieprawidłowe przeprowadzenie zabiegu czy operacji.
3. Błąd rokowania – polega na wyrażeniu błędnego poglądu na temat stanu zdrowia pacjenta. Przykładowo nieprawidłowe wydanie zaświadczenia o niezdolności do pracy.

Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych działają od stycznia 2012 roku, a ich celem jest ułatwienie pacjentom i ich rodzinom uzyskania odszkodowania za błąd medyczny. Ten sposób jest na pewno szybszy od procesu, jednak wymaga spełnienia pewnych kryteriów, które zaraz omówimy.
Na początku należy wspomnieć, że w tym postępowaniu komisje nie orzekają o winie konkretnego lekarza lub innego pracownika szpitala, tylko stwierdzają czy doszło do wystąpienia błędu medycznego. Co ważne, w tej kwestii rozpatruje się wyłącznie przypadki dotyczące szpitali, a nie np. przychodni. Wniosek do komisji należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym zdobyto wiedzę o szkodzie powstałej na skutek błędu medycznego. Termin nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.
Wniosek do komisji może złożyć pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel, który zostanie rozpatrzony po wpłaceniu 200 zł na rachunek urzędu wojewódzkiego. Jeśli pacjent wskutek błędu medycznego zmarł, wniosek może zostać złożony przez jego spadkobiercę, który jedynie musi wykazać, że zakończył postępowanie spadkowe. Wniosek w trzech identycznych egzemplarzach składamy do komisji mającej siedzibę w województwie, na którego terenie znajduje się szpital.
Co ważne wzory wniosków są dostępne na stronach internetowych niektórych urzędów wojewódzkich, jednak można je sporządzić osobiście, byle zwrócić uwagę na wymogi i prawidłowość formy. Należy pamiętać, że jakiekolwiek błędy mogą doprowadzić do braku rozpatrzenia wniosku i jego oddalenia przez komisję.
Jeśli wniosek składa osoba bliska poszkodowanemu, należy podać dane także tej osoby. W przypadku spadkobierców powinno umieścić się w nim dane wszystkich spadkobierców ze wskazaniem jednego, który będzie reprezentował interesy wszystkich.
Innym koniecznym elementem wniosku jest określenie, jakiego domagamy się odszkodowania, ponieważ brak tej kwoty jest jednym z częstszych powodów odrzucenia wniosku. Przepisy precyzyjnie podają maksymalne kwoty odszkodowań w postępowaniu przed komisją:
• 100 tys. zł – zakażenie, uszkodzenie ciała czy uszczerbek na zdrowiu;
• 300 tys. zł – śmierć pacjenta.
Proces sądowy lub postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych są bardzo skomplikowane, ponieważ istnieją liczne terminy na dokonanie określonych czynności oraz wymogi formalne i materialne, które pisma muszą spełniać, aby nasze żądania spotkały się z pozytywnym rozpoznaniem.
W rzeczywistości dochodzenie roszczeń od zakładów opieki zdrowotnej związanych z błędem medycznym jest podobnie skomplikowane jak przeprowadzenie operacji. Przygotowanie właściwej strategii postępowania i sprawne operowanie materiałem dowodowym wymaga z jednej strony ogromnej wiedzy prawnej, ale również doświadczenia procesowego. Osoby prowadzące skomplikowane procesy na własną rękę polegając na wiedzy zdobytej na potrzeby danej sprawy niejednokrotnie winią za przegraną sądy orzekające, podczas gdy wina spoczywa po ich stronie. Wystarczy nie przedstawienie jednego z koniecznych dowodów lub nie właściwe sformułowanie samego żądania pozwu, aby przegrać sprawę, która mogłaby zakończyć się pozytywnym rezultatem po wyeliminowaniu tych błędów. Z powyższych względów konieczne jest zasięgnięcie pomocy od profesjonalnego i rzetelnego pełnomocnika, który ma doświadczenie w procesach odszkodowawczych. Jeśli poszkodowanego nie stać na zapłatę wynagrodzenia prawnikowi zawsze istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pełnomocnika z urzędu, w którym wskazuje się dane konkretnego radcy prawnego lub adwokata jeżeli chcemy, aby to on nas reprezentował. Nie ulega wątpliwości, że im szybciej uzyskamy profesjonalną pomoc prawną, tym zwiększa się szanse na korzystne zakończenie sprawy i egzekucję roszczenia.